STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW DOLINY RZEKI WKRY
„Nasza Wkra”

§ 1
[Postanowienia ogólne]

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, 104 z późn. zm.) i niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry „Nasza Wkra” i w dalszej części statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności powiat mławski, powiat żuromiński, powiat ciechanowski, powiat płoński, powiat nowodworski. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Sochocin w gminie Sochocin.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych związków stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.
 5. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w §1 ust. 4 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
 6. Stowarzyszenie ma prawo posiadania sztandaru, godła, symboli i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.
 7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Praca lub usługi na rzecz Stowarzyszenia może być świadczona przez członków.
 8. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe, zwane dalej „Oddziałami”, które mogą posiadać osobowość prawną po dopełnieniu odpowiednich czynności przewidzianych przepisami prawa i niniejszego statutu.

§2
[Cele i sposoby działania]

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 • skupianie aktywnych turystów, kajakarzy, amatorów sportów wodnych
 • tworzenie infrastruktury do sprawnego i bezpiecznego organizowania turystyki wodnej i lądowej
 • działania dostosowujące brzeg rzeki Wkry do bezpiecznego uprawniania turystyki
 • pogłębianie umiłowania kraju ojczystego, a zwłaszcza regionów geograficznych, przyrodniczych i historycznych
 • szerzenie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i przyrodniczej
 • aktywne uczestnictwo w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski
 • współdziałanie w dziedzinie upowszechniania i rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i sportu oraz krajoznawstwa
 • pielęgnowanie i ochrona rzeki Wkry na całym jej odcinku, poprawa czystości wód
 • kształtowania etyki wędkarskiej wśród wszystkich wędkarzy
 • ochrona interesów swoich członków
 • mobilizowanie ludności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju ww. obszarów wiejskich;
 • propagowanie czynnej rekreacji, zdrowego stylu życia w harmonii z rodziną, społeczeństwem i otaczającą przyrodą.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • wdrażanie w życie własnych projektów i programów
 • nawiązywanie współpracy z podmiotami w kraju i za granicą,
 • gromadzenie materiałów edukacyjnych dla członków Stowarzyszenia, turystów, kajakarzy, właścicieli działalności agroturystycznej, itp.;
 • współpracę z instytucjami naukowymi, muzealnymi, bibliotekami, parkami narodowymi i krajobrazowymi, nadleśnictwami i innymi organami administracji leśnej;
 • współpracę z organami administracji publicznej i organami samorządowymi;
 • współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami o takich samych lub podobnych celach;
 • udzielanie wsparcia szkołom i organizacjom młodzieżowym w krzewieniu wiedzy sportowej, przyrodniczej, geograficznej i historycznej;
 • interweniowanie w wypadku zagrożeń obiektów zabytkowych i chronionych lub wartości obszarów i obiektów przyrody;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia;
 • organizację wypoczynku, czynnej rekreacji dla członków i zwolenników Stowarzyszenia;
 • organizację sportu, rekreacji, rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie kursów – szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji wodnych, ratowniczych i innych;
 • organizowanie konferencji, sesji, zjazdów, wystaw, festiwali, konkursów, szkoleń, imprez, spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z rozwojem, historią i promocją regionu i najbliższych okolic;
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony rzeki, przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania szkód w środowisku wodnym
 • prowadzenie działalności wydawniczej na podstawie obowiązujących przepisów
 • prowadzenie działalności naukowej i badawczej, w tym prowadzenie badań naukowych oraz publikację prac naukowych i publicystycznych
 • organizowanie programów stypendialnych oraz wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów

§ 3
[Członkowie Stowarzyszenia]

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, a także cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Cudzoziemiec nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jeśli spełnia kryteria wskazane w § 3 ust. 2.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia deklaruje świadczenie finansowe lub w postaci wkładu pracy.
 4. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu, o ile osoba zainteresowana wyrazi zgodę.
 5. O nabyciu członkostwa zwyczajnego lub wspierającego Stowarzyszenia decyduje Zarząd zwykłą większością głosów na pisemny wniosek zainteresowanego.

§4
[Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia]

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 • Uczestniczyć w Walnym Zebranie Członków;
 • Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia;
 • Korzystać ze wszystkich rodzajów działalności Stowarzyszenia;
 • Otrzymywać i nosić odznaki Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez władze Stowarzyszenia;
 • Pełnić jednocześnie tylko jedną funkcję z wyboru we władzach Stowarzyszenia.
 1. Zwyczajny członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
 • Przestrzegać postanowień statutu;
 • Chronić środowisko naturalne;
 • Dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 • Pogłębiać wiedzę na temat rzeki Wkry przez czynny udział w życiu Stowarzyszenia;
 • Sumiennie wykonywać polecenia i zadania powierzone przez władze Stowarzyszenia;
 • Opłacać składki członkowskie.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku wykluczenia uchwałą Zarządu. Podstawą podjęcia uchwały mogą być wyłącznie następujące okoliczności:
 • Nieopłacanie składki członkowskiej przez okres co najmniej roku;
 • Nieprzestrzeganie postanowień statutu, a także regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • Działanie na szkodę Stowarzyszenia;
 1. Członkostwo ustaje natychmiastowo bez konieczności podejmowania uchwały, o której mowa w § 4 ust. 3 w przypadku:
 • Śmierci członka Stowarzyszenia;
 • Utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 • Skazania członka prawomocnym wyrokiem przez sąd za przestępstwo umyślne;
 • Rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi.
 1. Członek Stowarzyszenia może odwołać się od uchwały o której mowa w §4 ust. 3 do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od wykluczenia go przez Zarząd. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 2. Do członków wspierających oraz honorowych stosuje się odpowiednio przepisy §4 ust. 3 i 4.

§5
[Władze oraz zasady organizacyjne Stowarzyszenia]

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§6
[Walne Zebranie Członków]

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się nie rzadziej niż raz do roku, a Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwoływane są przez Zarząd, a o terminie członkowie powiadamiani są co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w trybie zwyczajowo przyjętym, w tym w formie elektronicznej.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd ;
 • na podstawie pisemnego żądania co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków,
 • na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • z własnej inicjatywy w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania, wniosku lub podjętej uchwały.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami do których zostało zwołane.
 2. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
 3. W drugim terminie, który może być wyznaczony później tego samego dnia Walne Zebranie Członków może skutecznie podejmować uchwały bez względu na liczbę jego uczestników.
 4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 • Ustalanie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia;
 • Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
 • Odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów niniejszego statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 • Zobowiązywanie Zarządu do przedkładania w wyznaczonym czasie sprawozdań dotyczących działalności Stowarzyszenia lub Oddziałów;
 • Uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
 • Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i zasad rozporządzania jego majątkiem;
 • Rozpatrywanie wniosków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 • Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczeniu ich ze Stowarzyszenia.
 1. Zmiana statutu, odwołanie członka Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej wymagają bezwzględnej większości głosów.

§7
[Zarząd]

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-7 członków.
 3. Walne Zebranie Członków w odrębnej uchwale wskazuje, który z pośród wybranych członków będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
 5. Kompetencje Zarządu:
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia w poczet Stowarzyszenia nowych członków;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 • składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków;
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia członków ze Stowarzyszenia;
 • zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
 • Ustalanie wysokości i zasad uiszczania składek członkowskich;
 • powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby, a także wyrażanie zgody na rozpoczęcie procedury uzyskania osobowości prawnej przez Oddział;
 • koordynowanie działalności Oddziałów;
 • zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
 • uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.
 1. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowe­go Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej trzech jego członków, a w przypadku gdy Zarząd liczy 3 osoby, wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji z zastrzeżeniem §7 ust. 10, na skutek śmierci, zrzeczenia się lub odwołania.
 5. W przypadku upływu kadencji Zarządu przed zwołaniem Walnego Zebrania Członków, członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych władz na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 6. W przypadku śmierci, zrzeczenia się lub odwołania poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz w przypadkach zmniejszenia składu Zarządu Stowarzyszenia z przyczyn innych niż wymienione, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia w ilości nie przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd uzupełnia swój skład w ten sposób, iż powołuje spośród Członków Stowarzyszenia osobę, która tymczasowo tj. do najbliższego Walnego Zebrania Członków pełnić będzie brakującą funkcję w Zarządzie.
 7. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia w ilości przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia, uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego przez Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku Przewodniczącego i gdy nie jest możliwe zwołanie Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia z uwagi na zmniejszenie liczby Członków Zarządu poniżej 3 Członków Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu zwołuje Komisja Rewizyjna.

§8
[Komisja Rewizyjna]

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków w odrębnej uchwale o wyborze składu Komisji Rewizyjnej, wskazuje który z członków będzie pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz do roku na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w celu realizacji swoich zadań przewidzianych niniejszym statutem.
 4. Komisja Rewizyjna może zebrać się w każdym czasie, w celu rozpatrzenia spraw o których mowa w §8 ust. 6, na wniosek jednego ze swoich członków, Zarządu lub Walnego Zebrania Członków.
 5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się lub odwołania. Postanowienie §7 ust. 10 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku śmierci, zrzeczenia się lub odwołania poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej oraz w przypadkach zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej z przyczyn innych niż wymienione, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ilości nie przekraczającej 1/3 statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie tej samej kadencji Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna uzupełnia swój skład w ten sposób, iż powołuje spośród Członków Stowarzyszenia osobę, która tymczasowo tj. do najbliższego Walnego Zebrania Członków pełnić będzie brakującą funkcję w Komisji Rewizyjnej.
 7. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ilości przekraczającej 1/3 statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie tej samej kadencji Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego przez Zarząd Stowarzyszenia w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 • coroczne przedstawianie sprawozdania ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków
 1. Komisja Rewizyjna przyjmuje swoje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.

§9
[Majątek Stowarzyszenia]

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności:
 • wpływy ze składek członkowskich,
 • dotacje ze środków publicznych i prywatnych,
 • darowizny, spadki i zapisy,
 • dochody z działalności gospodarczej
 • dochody z umów sponsorskich,
 • inwestycje kapitałowe,
 • kredyty i pożyczki,
 • nawiązki sądowe.
 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd Stowarzyszenia składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 3. Darczyńca, przekazując Stowarzyszeniu środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności. Zarząd Stowarzyszenia może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Stowarzyszenie zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Stowarzyszenie może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§10
[Reprezentowanie Stowarzyszenia]

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem §10 ust. 2.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości lub składników majątku Stowarzyszenia, których wartość jest większa niż sto tysięcy złotych oraz ustanawiania prokurenta lub zarządcy z pełnomocnictwem ogólnym, konieczna jest zgoda Walnego Zebrania Członków wyrażona w formie uchwały.

§11
[Oddziały Stowarzyszenia]

 1. Oddziały są powoływane w drodze uchwały przez Zarząd na wniosek 15 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
 2. We wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 1 członkowie wnoszą o utworzenie oddziału posiadającego osobowość prawną.
 3. Zarząd w uchwale o powołaniu Oddziału określa jego zasięg terytorialny, siedzibę oraz wydaje albo odmawia wydania zgody na rozpoczęcie procedury uzyskania osobowości prawnej przez Oddział.
 4. Organem właściwym do wszczęcia procedury uzyskania osobowości prawnej przez Oddział jest Zarząd Stowarzyszenia. Oddział Stowarzyszenia uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
 • zmniejszenia stanu liczebnego członków Oddziału poniżej 15 osób przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
 • złożenia przez Zarząd Oddziału pisemnego wniosku o rozwiązanie Oddziału.
 1. Władzami Oddziału są:
 • Walne Zebranie Członków Oddziału
 • Zarząd Oddziału
 • Komisja Rewizyjna Oddziału
 1. Postanowienia §5 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
 2. Zabrania się łączenia funkcji członka Zarządu Oddziału z funkcją członka Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Dopuszcza się łączenie funkcji członka Zarządu Oddziału i członka Zarządu Stowarzyszenia.

§12
[Walne Zebranie Członków Oddziału]

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje się nie rzadziej niż raz do roku, a Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwoływane są przez Zarząd Oddziału, a o terminie członkowie powiadamiani są co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w trybie zwyczajowo przyjętym, w tym w formie elektronicznej.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd:
 • na podstawie pisemnego żądania co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału,
 • na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 • z własnej inicjatywy w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania, wniosku lub podjętej uchwały.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami do których zostało zwołane.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
 3. W drugim terminie, który może być wyznaczony później tego samego dnia Walne Zebranie Członków Oddziału może skutecznie podejmować uchwały bez względu na liczbę jego uczestników.
 4. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
 5. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału:
 • Ustalanie ogólnych kierunków działania Oddziału
 • Wybór członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału spośród członków zwyczajnych Oddziału
 • Wybór członków Oddziału upoważnionych do reprezentacji Oddziału na Walnym Zebraniu Członków
 • Ustalanie zasad podziału środków finansowych Oddziału i sposobów ich wykorzystania
 • Odwoływanie członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów niniejszego statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia lub Oddziału;
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 • Uchwalenie regulaminów wewnętrznych Oddziału;
 • Rozpatrywanie wniosków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;

§13
[Zarząd Oddziału]

 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych Stowarzyszenia.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Oddziału.
 3. Walne Zebranie Członków Oddziału w odrębnej uchwale o wyborze Zarządu Oddziału wskazuje, który z pośród wybranych członków będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału.
 4. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału i reprezentuje go na zewnątrz.
 5. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez Prezesa Zarządu Oddziału w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
 6. Kompetencje Zarządu Oddziału:
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału oraz organów nadrzędnych Stowarzyszenia;
 • reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;
 • kierowanie bieżącą pracą Oddziału;
 • składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oraz Walnemu Zebraniu Członków,
 • zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach udzielonych pełnomocnictw lub majątkiem własnym Oddziału
 • składanie wniosków Zarządowi w przedmiocie rozwiązania Oddziału
 1. Członkostwo w Zarządzie Oddziału wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się lub odwołania. Postanowienia §7 ust. 10, ust. 11 i ust. 12 stosuje się odpowiednio.
 2. Dla ważności uchwał Zarządu Oddziału wymagana jest obecność, przy ich podejmowaniu, co najmniej połowy składu osobowego.
 3. Członkostwo w Zarządzie Oddziału wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się lub odwołania. Postanowienia §7 ust. 10 stosuje się odpowiednio.
 4. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Oddziału uprawniony jest członek Zarządu działających samodzielnie, z zastrzeżeniem §13 ust. 15.
 5. Do składania oświadczeń woli w sprawach zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości lub składników majątku Oddziału, których wartość jest większa niż sto tysięcy złotych oraz ustanawiania prokurenta lub zarządcy z pełnomocnictwem ogólnym, konieczna jest zgoda Walnego Zebrania Członków Oddziału wyrażona w formie uchwały.

§14
[Komisja Rewizyjna Oddziału]

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 1 do 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału w odrębnej uchwale o wyborze składu Komisji Rewizyjnej Oddziału, wskazuje który z członków będzie pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz do roku na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w celu realizacji swoich zadań przewidzianych niniejszym statutem.
 4. Komisja Rewizyjna może zebrać się w każdym czasie, w celu rozpatrzenia spraw o których mowa w §14 ust. 6, na wniosek jednego ze swoich członków, Zarządu Oddziału lub Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Oddziału wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się lub odwołania. Postanowienia §7 ust. 10 oraz §8 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
 • kontrola bieżącej działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Oddziału,
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 • coroczne przedstawianie sprawozdania ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału,
 • zgłaszanie Zarządowi umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału przyjmuje swoje decyzje w formie uchwał, które zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§15
[Postanowienia końcowe]

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków w drodze uchwały decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Likwidatora albo Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.